• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

22.02.2021 година

20210222_143212.jpg

На 19.02.2021 година Синдикатот на УПОЗ ја одржа втората работна средба во Фондот за здравствено осигурување на која се разговараше за неколку отворени прашања во врска со примената на Колективниот договор  како и околу распоредот и ангажирањето на вработените во услови на криза предизвикана од вирусот Ковид 19.

На првата средба одржана на 27.01.2021 година со директорите на Фондот за здравствено осигурување Стево Крстевски и Фатон Амети се разговараше во врска со проблемите кои настанаа околу остварувањето на правата на вработените од колективниот договор. На состанокот беше речено дека Фондот ќе ги почитува сите одредби од потпишаниот колективен договор и дека јубилејните награди кои им следуваат на вработените согласно стариот колективен договор се веќе реализирани.

 

На средбата, директорите во својство на работодавач, истакнаа дека за нив е значајна соработката со Синдикатот и дека сите обврски кои произлегуваат од Колективниот договор потпишан во февруари минатата година ќе ги почитуваат и реализираат затоа што нема друга алтернатива. Притоа беше напоменето дека од оправдани причини, исплатата на некои додатоци (патни трошоци, јубилејни награди, регрес за годишен одмор) не се исплатени и побараа рок од десетина дена со цел да се направат одредени пресметки.

Во духот на добра соработка и разбирање на 19.02.2021 година се одржа и втората работна средба. На средбата беше договорена реализацијата на ветеното. Договорено е јубилејните награди во иднина да се исплаќаат годишно на Денот на здравствените работници - 7 април, а на тој ден да бидат наградени и најдобрите работници од ФЗО со подрачните одделенија.

Јубилејните награди за сите кои исполниле право на јубилејна награда пред 07.02.2020 година веќе се исплатени по стариот колективен договор од 2003 година во висина на просечната плата на претходната година како што е предвидено во член 56 од тој колективен договор. Сите кои го исполнуваат правото за јубилејна награда по тој датум ќе им се исплаќа согласно новиот колективен договор. На иницијатива на директорот Фатон Ахмети беше договорено на Денот на здравствените работници 7-ми април секоја година да се исплаќаат јубилејните награди. За патните трошоци за вработените кои патуваат над 20 километри во еден правец до и од работа, во најбрз рок ќе се формира заедничка комисија која треба да ги потврди дистанците на патувањето и да се започне со исплата на средства во висина на износ на јавниот превоз.

Дневниците за патни трошоци ќе се исплаќаат согласно гранскиот колективен договор, и за нив веќе се одобрени средства. На правниците кои го застапуваат ФЗОРСМ во судски постапки, веднаш ќе започне да им се пресметува 20% зголемена плата. Лица кои имаат завршено високо образование, а биле вработени со средно образование, согласно законот за вработени во јавниот сектор и административни службеници, наскоро по добивањето на одобрувањето од Министерството за финансии, ќе добијат нови решенија за работа. Станува збор за 26 лица кои имаат завршено високо образование пред стапување на сила на измена на Законот.

Во врска со сменското работење и ротациите, менаџментот ќе ги разгледа одделенијата, одделите, канцелариите каде што не се запазуваат мерките за заштита од Ковид 19 т.е. каде нема минимална дистанца и следствено на истото најитно ќе донесат план за ротации на работно место а воедно ќе се ревидира и упатството месец април 2020 година за мерките протви Ковид 19.

Во врска со регресот за годишен одмор за 2020 година, беше договорено да се изнајде соодветно решение и ова право да биде реализирано наскоро.