• sl0.jpg
 • sl1.jpg
 • sl2.jpg
 • sl3.jpg

11.03.2021 година

Во периодот од 01.02.2021 година до 10.03.2021 година и од седницата на Комисијата за Солидарен фонд одржана на 11.03.2021 година по разни основи се одобрени и исплатени вкупно 177 барања во износ од 993.100,00 денари.

Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ и натаму продолжува со зголемени активности, особено од почетокот на појавата на вирусот Ковид 19 со доделување на солидарна помош на своите членови. Во целиот период од почетокот на здравствената криза до денес, на над 550 членови на Синдикатот кои беа заболени, им беше доделена неповратна парична помош во износ од 2.296.000,00 денари.

 На 11.03.2021 година, Комисијата на Солидарниот фонд ја одржа 31-та седница при што на членовите на Синдикатот им додели парична  помош по неколку основи и тоа:

 • Поднесени и одобрени барања на парична помош по основ на боледување беа седум во износ од 33.800,00 денари;
 • Поднесени и одобрени барања на парична помош по основ загрозена материјална состојба беа две барања во износ од 18.000,00 денари;
 • Парична помош која се однесува на исклучителни случаи (член 28 од Правилникот) беше доделена на четири члена на Синдикатот во износ од 24.000,00 денари.

Комисијата додели и четири бескаматни позајмици и тоа три за лекување во износ од 44.000,00 денари  и една за школарина за студенти во износ од 30.000,00 денари.

Во периодот меѓу две седници (1.02.2021 година до 10.03.2021 година) согласно Правилникот за солидарен фонд, врз основа на приложени документи беа одобрени 161 барање и уплатени 783.300,00 денари парична помош по различни основи и тоа:

 • Парична помош за Ковид 19 во износ од 387.000,00 денари им беше доделена на вкупно 114 членови;
 • Парична помош по основ, смрт на член на Фондот 60.000,00 ( за тројца починати) и парична помош за смрт на член на потесното семејство вкупно 11 барања а исплатени беа 110.000,00 денари;
 • Парична помош за новороденче им беше доделена на 12 членови во износ од 36.000,00 денари;
 • Парична помош за прваче на четири членови во износ од 12.000,00 денари;
 • Парична помош за членовите кои заминале во пензија (13) во износ од 38.300,00 денари; и
 • Парична бескаматна позајмица беше доделена на пет членови на Синдикатот во износ од 140.000,00 денари.

Збирно, одобрени средства меѓу двете седници и средствата одобрени од Комисијата се во износ од 993.100,00 денари. Оваа помош беше доделена на вкупно 177 членови на Синдикатот на УПОЗ.