• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

06.04.2021 година 

Судскиот буџетски совет и судовите продолжуваат со старата пракса за непочитување на законите и подзаконските за пресметка на платите и додатоците на плата за судската полиција.

Иако самиот назив на Правилникот за зголемување на платата до 20% на припадниците на судската полиција за секој суд посебно е повеќе од јасен, предвиденото зголемување не е пресметано на основната плата туку исплатено како додаток на плата.

 

Поради тоа Синдикатот на УПОЗ денес се обрати до Министерството за правда и Судскиот буџетски совет.

Барањата ги проследуваме во целост.

https://drive.google.com/file/d/1fmoRleGq4jo5ftFmnNz5b6eh3unktwfq/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1Uv9mljF50J7Wyv5BTec4I1uPhjf4SjtW/view?usp=sharing