• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ОСТВАРЕНА ПРВА РАБОТНА СРЕДБА СО ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ

16.12.2020 година

20201216_141711.jpg

Решавање на проблемите на вработените во казнено-поправните и воспитно-поправните домови и подобрување на условите и средствата за работа, примена на одредбите од Гранскиот колективен договор и Законот за извршување на санкции, активностите околу потпишување на Колективниот договор за КПУ И ВПУ, беа дел од прашањата за кои се разговараше со Директорот на управата за извршување на санкции Маријан Спасовски.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Пецо Грујовски, заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски, проследија низа барања и го запознаа директорот на Управата за извршување на санкции со проблемите со кои се соочуваат вработените во КПУ и ВПУ.

Повеќе...

СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ СЕУШТЕ ТРЕБА ДА СЕ УНАПРЕДУВА

07.12.2020 година

20201207_214112.jpg

Почитување на одредбите на Гранскиот колективен договор и поединечните колективни договори, непреченото остварување на правата кои призлегуваат од нив (исплата на регрес за годишен одмор, дневници за службени патувања во земјата) и начинот на утврдување на репрезентативност на синдикатите, беа дел од прашањата за кои се разговараше на првата средбата со министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска.

На барање на Синдикатот на УПОЗ, Претседателот на Синдикатот Пецо Грујовски, и Генералниот секретар Трпе Деаноски ја одржаа првата работна средба со министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска.

Повеќе...

СОЛИДАРНОСТА СО ПОЛН КАПАЦИТЕТ

07.12.2020 година

Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ во изминативе години од неговото форимрање (1996 година) до денес, максимално придонесуваше во подобрувањето на стандардот на неговите членови. Тој се афирмираше како вистинска потпора, секогаш да им биде на располагање на своите членови, во моменти кога им е потребна солидарност, да им се доделат неповратни средства по разни основи на оние на кои навистина им се потребни, но и да им додели бескаматни позајмица.

Така, Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ, останува забележан и како единствен синдикат во Македонија, кој меѓу другото, во два наврати им исплати солидарна помош на неговите членови кои штрајкуваа во 2000/2001 година (80 дена) и 2016 година (60 дена).

Повеќе...

РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСТЕРОТ ЗА ИНФОРАМТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

26.11.2020 година

rsz_dsc_0001.jpg

Почитување на одредбите на Гранскиот колективен договор, исплата на регресот за годишен одмор и измените во Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор беа дел од прашањата на Синдикатот за кои се разговараше на средбата со Министерот Јетон Шаќири.

На барање на Синдикатот на УПОЗ,  Претседателот на Синдикатот Пецо Грујовски, Генералниот секретар Трпе Деаноски и претседателот на Одборот за административни службеници Зоран Георгиевски одржаа  работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА) г – дин Јетон Шаќири.

Повеќе...

СИНДИКАТОТ НА УПОЗ БАРА ЗА ЗАБОЛЕНИТЕ ОД КОВИД - 19 ДА ИМ СЕ ИСПЛАЌА ПЛАТА ВО ВИСИНА ОД 100%

20.11.2020 година

Со оглед на тоа што Владата на Р.С. Македонија на 17-тата седницата од 03.11.2020 година, донесе Заклучок со кој се утврди надоместок на плата за привремена спреченост за работа поради Ковид - 19 да изнесува 100% од основицата за надоместок на плата, но на 21-вата седница одржана на 17.11.2020 година истиот заклучок беше поништен, и од тие причини Синдикатот на УПОЗ денес реагираше и писмено се обрати до Владата на Северна Македонија со барање кое го пренесуваме во целост:  

“На 21-та Седница на Владата на С. Македонија одржана на 17.11.2020 година, донесен е  Заклучок со кој се наведува дека висината на надоместокот на плата за привремена спреченост од  работа на вработени лица во министерствата и органите на државната управа, организациите утврдени со закон, другите државни органи, правните и физичките лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, како и на општините, градот Скопје и општините на градот Скопје, заболени од КОВИД-19 (Коронавирус), вработени лица кои се во изолација заради спречување на зараза но се асимтоматични (односно немаат знаци на болест), а за кои е констатирано дека се заболени КОВИД-19, ќе се пресметува и исплатува согласно закон и колективен договор.

Повеќе...