Како можам да се информирам за своите права од работен однос за време на вонредна состојба?

Како можам да се информирам за своите права од работен однос за време на вонредна состојба? Како можам да се информирам за своите права од работен однос за време на вонредна состојба?
Watch the video