• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

02.10.2020 година

Од 02 до 04 октомври 2020 година, во Охрид, во хотел Метропол ќе се оджи 31-та синдикална школа на Синдикатот на УПОЗ на која главна тема се колективните договори и нивната примена.

Оваа година, Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ (УПОЗ) ќе ја одржи својата 31-ва синдикална школа со тема Анализа на гранскиот колективен договор и посебните колективни договори на ниво на работодвач.

 

Темата е од исклучително значење за Синдикатот на УПОЗ со оглед што во месец февруари 2020 година, по две години преговарање, се потпиша Гранскиот колективен договор за за органи на државната управа, стручните служби на Владата на Република Северна Македонија, судовите, јавните обвинителства, казнено - поправните и воспитно - поправните установи, државното правобранителство, општините, Градот Скопје и општините на градот Скопје, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на Република Северна Македонија а некои работодавачи отвораат дилеми за одредени прашања и даваат погрешни толкувања.

Затоа целта на оваа синдикална школа низ предавањата на еминентни стручњаци е да се продискутираат сите евентуални забуни, дилеми и недоразбирања со цел и претставниците на Синдикатот и работодавачите да дојдат до полесна и целосна примена на колективниот договор.

Предавачи на оваа синдикална школа ќе бидат проф.д-р Лазар Јовевски – професор на правниот факултет Јустинијан први, Билјана Жагар Николовска – советник за администрација при Министерството за информатичко општество и администрација и Хилда Мешкова – судија во Граѓанскиот суд.

Синдикалната школа е подготвена по сите сите здравствени протоколи.