• sl0.jpg
 • sl1.jpg
 • sl2.jpg
 • sl3.jpg

 

22.09.2021 година

Денес 22.09.2021 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата 35-та седница, на која беа разгелдани барања по најразлични основи поднесени од членовите на Синдикатот на УПОЗ. Во периодот помеѓу двете седници, беа исплатени 242 барања од кои 172 барања се неповрати средства во износ од 617.500 денари и 73 позајмици во износ од 450.000 денари.

Продолжувајќи ги активностите Комисијата за солидарен фонд на Синдикатот на УПОЗ, на ден 22.09.2021 година (среда) беа разгледани барања на членовите по разни основи. 14 барања беа поднесени и одобрени по основ парична помош за боледување во вкупен износ од 98.800 денари. Две барања беа поднесени и реализирани по основ за загрозена материјална состојба во вкупен износ од 16.000 денари, пет барања беа реализирани по парична помош за лекување во вкупен износ од 64.400 денари, а беа одобрени и шест позајмици (школување и лекување) во вкупен износ од 138.000 денари.

 

Во периодот меѓу двете седници од 15.07.2021 година до 21.09.2021 година, согласно Правилникот беа одобрени и испалтени вкупно 242 барања во вкупен износ од 1.067.500 денари и тоа:

 • Парична помош за новороденче – 15 барања во износ од 45.000 денари
 • Парична помош за смрт на член на Фондот – три барања во износ од 60.000 денари
 • Парична помош за смрт на член на потесно семејство – седум барања во износ од 70.000 денари
 • Парична помош за пензионирање – 25 барања во износ од 73.500 денари
 • Парична помош по член 28 (исклучителен случај) – 29 барања во износ од 90.000 денари (исплата за заболените членови од Ковид 19);
 • Парична помош за прваче – 93 барања во вкупен износ од 279.000 денари;
 • Парична позајмица за лекување – три барања во вкупен износ од 90.000 денари и
 • Позајмици за СИС УПОЗ – 70 барања во вкупен износ од 360.000 денари.

Со оглед што од септември започна школската година, ги потсетуаваме сите членови на Синдикатот на УПОЗ дека крајниот рок за исплата на парична помош за прваче согласно Правилникот за солидарен фонд е 31.11.2021 година.