• 12.06.2018 година

    По 24-ти пат, Синдикатот на УПОЗ ги организираше 24.ти спортски игри и средби на кој новоформираната синдикалната организација при Град Скопје е севкупен победник на овие спортски игри.

    Од 07.06 до 10.06.2018 година во хотелскиот комплекс Метропол се одржаа 24.тите спортски игри и средби на Синдикатот на УПОЗ. За разлика од минатите години, оваа година учество зедоа над 450 членови на Синдикатот на УПОЗ од 23 синдикални организации и тоа: Локална самоуправа Струга, Апелационо подрачје Штип, Управа за јавни приходи, Јавни обвинителства на РМ, Агенција за катастар на недвижности, Локална самоуправа Битола, Фонд на ПИОМ, Дирекција за заштита и спасување, Локална самоуправа Карпош, Основен суд Тетово, Локална самоуправа Струмица, Основен суд Скопје 1, Казнено поправана установа Затвор Штип, Службен весник на РМ, Локална самоуправа Гевгелија, Град Скопје, Државен завод за статистика, Јавно претпријатие Стрежево - Битола, Агенција за вработување на РМ, Фонд за здравствено осигурување, Државен инспекторат за земјоделство, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и Локална самоуправа Велес.