• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

ВИСИНАТА НА ПЛАТИТЕ И ДОДАТОЦИТЕ НА ПЛАТА БЕА ГЛАВНА ТЕМА НА РАЗГОВОР СО ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ

07.05.2021 година

IMG-1f7b011d6015e0ee66c20874ba30c5c0-V.jpg

На средбата со Јавниот обвинител се разговараше и за унапредувањето на јавнообвинителските службеници, признавање на стекнатото образование, пополнување на испразнетите работни места и други прашања од интерес на јавнообвинителските службеници.

Претседателот на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженија на граѓани на РМ Пецо Грујовски, заедно со Генералниот секретар Трпе Деаноски и претседателот на синдикалната организација при јавните обвинителства Изабела Илиева остварија работна средба со Јавниот обвинител на Р. Македонија Љубомир Јовески и Генералниот секретар во јавното обвинителство Митко Митревски.

На оваа средба главна точка на разговор беа висината на платите и исплатата на додатоците на плата на јавнообвинителските службеници.

Повеќе...

РАБОТНИТЕ ГРУПИ ОДПОЧНАА СО РАБОТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ПРИ АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

06.05.2021 година

IMG-f51fcecb1a31edcc884098c63402cea3-V.jpg

По неколку одржани состаноци со директорот на Агенцијата за вработување на С. Македонија, денеска работните групи од Синдикатот на УПОЗ и Агенцијата за вработување, започнаа со изготвување на текстот на Колективниот договор за вработените во АВРМ.

Повеќе...

ВИСИНАТА НА ПЛАТИТЕ ВО АДМИНИСТРАЦИЈАТА - ГЛАВНА ТОЧКА НА РАСПРАВА СО МИНИСТЕРОТ ЗА ИНФОРАМТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

29.04.2021 година

rsz_dsc_0021.jpg

Износот на платите во администрацијата, исплата на плата пониска од минималната плата, почитување на одредбите на колективните договори и вакцинација на вработените во администрацијата беа дел од прашањата на Синдикатот за кои се разговараше на средбата со Министерот Јетон Шаќири.

На барање на Синдикатот на УПОЗ,  Претседателот на Синдикатот Пецо Грујовски и Генералниот секретар Трпе Деаноски одржаа  работна средба со Министерот за информатичко општество и администрација (МИОА) г – дин Јетон Шаќири.

Претставниците на Синдикатот на УПОЗ истакнаа дека иако има постојан пораст на просечната плата на ниво на државата, платите во администрацијата остануваат исти, а во многу институции административните службеници од категоријата Г добиваат плата пониска од минималната плата. Исто така се потенцираше дека во овој момент 95% од административните службеници имаат плата пониска од просечната плата на ниво на државата, а со секојдневниот пораст на цените на производите, со платите во администрацијата не можат се подмират ни основните средства за живот.

Повеќе...

ДО СЕГА ИСПЛАТЕНА ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА ЗАБОЛЕН ОД ВИРУСОТ КОВИД 19 НА 704 ЧЛЕНОВИ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

27.04.2021 година

Продолжуваме транспарентно да ја афирмираме работата на Солидарниот фонд на Синдикатот на УПОЗ. Така, во периодот помеѓу две седници на Комисијата за солидарен фонд, беа одобрени 177 барања во износ од 752.400 денари, парична помош за членовите на Синдикатот на УПОЗ по најразлични основи.

Комисијата за солидарен фонд на Синдикатот на УПОЗ на 27.04.2021 година, ја одржа својата 32-та сединца, на која беа разгледани поднесените барања на членовите на Синдикатот на УПОЗ по разни основи.  Поднесени и одобрени беа шест барања по основ парична помош за боледување во вкупен износ од 30.100 денари. Две барање беа одобрени по основ елементарна непогода во износ од 20.000 денари и едно барање по основ парична помош за лекување во износ од 30.000 денари а шест барања беа одобрени по основ парична помош позајмица (школување и лекување) во износ од 150.000 денари.

Повеќе...

ПОДДРШКА НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ ОД НАЈГОЛЕМИТЕ ЕВРОПСКИ СИНДИКАТИ

14.04.2021 година

По доставениот извештај од Синдикатот на УПОЗ до Европската федерација на синдикатите од јавниот сектор (ЕПСУ) за работата на Синдикатот во 2020 година, ЕПСУ и неколку европски синдикати, се обратија до Владата на РСМ со барање доследно да се почитуваат сите одредби од потпишаниот Грански колективен договор за вработените во државната администрација меѓу Синдикатот на УПОЗ и Владата на РСМ.

Најголемите европски синдкати како и синдикатите од нашиор регион, кои членуваат во ЕПСУ, писмено се обратија до Владата на РСМ со цел да им укажат дека одредбите од Колективниот договор и колективните догвори на ниво на работодавач, мора во целост да се почитуваат. ЕПСУ по добивањето на извештајот за работата на Синдикатот на УПОЗ, наведе дека после 25 години конечно беше потпишуван Грански колективен договор за вработените во државната администација. Со тој колективен договор, се унапредија и вратија голем број на права кои низ годините им беа ускратени на вработените во државната администрација, но и покрај надежите дека со потпишувањето ќе почне доследна примена на колективните договори, се соочивме со непочитување на веќе потпишаното и нерализирање на одредби колективниот договор.

Повеќе...