ПОМОШ ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ И ЗА ВРЕМЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА КРИЗА

За време на здравствената криза, Синдикатот на УПОЗ за своите членови додели повеќе од 14.000 евра неповратна парична помош и 3000 евра позајмици. Исто така, со оглед да им се излезе во пресрет на заболените од вирусот Ковид 19, Синдикатот на УПОЗ одлучи на сите заболени членови кои ќе достават позитивен тест да им одобри неповрата парична помош во износ од 6.000 денари по член 28 од Правилникот за солидарен фонд.

На 01.09.2020 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата 27-ма седница на која беа разгледани барањата по најразлични основи и беше одобрена неповратна парична помош во износ од 74.000 денари и 30.000 денари позајмици.

Во период помеѓу двете седници од 11.02.2020 година до 01.09.2020 година, поради здравствената состојба, Комисијата за солидарен фонд не беше во можност да се состане, па затоа стручните служби на Синдикатот на УПОЗ со цел да нема застој во работата и остварување на правата од Правилникот за солидарен фонд, ги работеа сите пристигнати предметите и беше исплатена неповратна парична помош во износ од 894.700 денари и тоа:

  • парична помош за новороденче - 50 барања во износ од 150.000 денари;
  • парична помош за прваче - 9 барања во износ од 27.000 денари;
  • парична помош за смрт на член на Фондот - 7 барања во износ од 140.000 денари;
  • парична помош за смрт на член на потесно семејство - 20 барања во износ од 200.000 денари;
  • парична помош за заминување во пензија - 50 барања во износ од 147.000 денари;
  • парична помош по член 28 - 24 барања во износ од 144.000 денари (од кој 22 барања се парична помош за заболени од Ковид 19);
  • парична помош по боледување, лекување, елементарна непогоди - 10 барања во износ од 86.300 денари;
  • парични позајмици за лекување - 7 во износ од 192.000 денари.

И за време на здравствената ситуација, покрај правата од работен однос, членовите на Синдикатот на УПОЗ ги остваруваа и правата од Правилникот за солидарен фонд.