• sl0.jpg
  • sl1.jpg
  • sl2.jpg
  • sl3.jpg

17.03.2021 година

Во изминатиот период Синдикатот на УПОЗ неколку пати реагираше до Владата и Министерството за труд и социјална политика укажувајќи на фактот дека Владата како работодавач треба да се грижи за безбедноста и здравјето на вработените и да има во предвид дека задршката на плата на вработените кои се заразени од Ковид -19 или се во самоизолација ќе направи сериозен удар врз материјално – социјалната положба на вработените.

Врз основа на нашите барања, Владата на С. Македонија на  54-та седница одржана на 16.03.2021 година, донесе заклучок со кој висината на надоместокот за привремена спреченост од работа за вработените да остане непроменет и да се исплаќа во полн износ, а решението од Државниот санитарен инспекторат да биде и оправдание за привремената спреченост од работа.

Во прилог е Извадокот од Нацрт – Записникот од Педесет и четвртата седница на Владата (кликни тука).