Одржана 15. Седница на комисијата за солидарен фонд

На 28.11.2023 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата 15-та седница, на која беа разгледани барања по најразлични основи поднесени од страна на членовите на Синдикатот на УПОЗ. Во периодот помеѓу две седници, беа реализирани вкупно 44 неповратни барања во вкупен износ од 188.900,00 денари а беа одобрени и две вонредни позајмици за лекување во износ од 30.000,00 денари.

Со цел да им се излезе во пресрет на членовите на Синдикатот за поднесените барања, на 28.11.2023 година Комисијата за Солидарен фонд, ја одржа својата 15-та седница на која беа разгледани барањата на членовите по разни основи.

По основ парична помош за боледување беа поднесени шест барања барања кои во вкупен изнесуваат од 37.000,00 денари. Две барања беа поднесени и реализирани по основ парична помош за лекување во вкупен износ од 60.000,00 денари а беа реализирани и четири барања за парична помош во исклучителни случаи во вкупен износ од 24.000,00 денари. Исто така на седницата беа разгеледани и девет барања за парична позајмица по разни и одобрен износ од 195.000,00 денари.

Во периодот меѓу двете седници од 19.10 година до 27.11.2023 година, согласно Правилникот беа одобрени и исплатени вкупно 46 барања во вкупен износ од 218.900,00 денари и тоа:

  • Парична помош за новороденче – 13 барања во износ од 39.000,00 денари
  • Парична помош за смрт на член на Фондот – шест барања во износ од 120.000,00 денари
  • Парична помош за смрт на член на потесно семејство – 9 барања во износ од 90.000,00 денари
  • Парична помош за пензионирање – 5 барања во износ од 14.900,00 денари
  • Парична помош за прваче – 11 барање во износ од 33.000,00 денари и
  • Парична позајмица за лекување – две барања во износ од 30.000,00 денари.