ПОТПИШАН КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Во просториите на Општина Демир Капија на ден 20.05.2022 година, со кој се унапредија правата на вработените од работен однос во Општина Демир Капија.

Синдикатот на УПОЗ и Синдикалната организација при Општина Демир Капија, претставувани од Претседателот на УПОЗ Трпе Деаноски и претседателот на Синдикалната организација Јулијана Гацева од една страна и Градоначалникот на Општина Демир Капија Лазар Петров го потпишаа Колективниот договор за вработените Општина Демир Капија.  

Овој колективен договор е мошне значаен за Синдикатот на УПОЗ, со оглед што синдикалната организација при Општина Демир Капија е нова синдикална организација која се приклучи кон Синдикатот на УПОЗ. Во колективниот договор се предвидени регрес за годишен одмор, исплата на јубилејни награди итн.

Во периодот кој следи, ќе продолжат активностите на Синдикатот на УПОЗ за унапредување на правата од работен однос.