УТРЕ ЌЕ СЕ ОДРЖИ 8.КОНГРЕС НА СИНДИКАТОТ НА УПОЗ

На 10.12.2021 година, во Скопје, ќе се одржи 8-от Конгрес на Синдикатот на УПОЗ, на кој ќе бидат избрани нови органи и тела на Синдикатот на УПОЗ. Како единствен кандидат за Претседател на Синдикатот на УПОЗ, Претседателството на Синдикатот на УПОЗ на седницата од 30.11.2021 година го утврди Трпе Даноски, и предлогот за негов избор ќе биде доставен до делегатите на 8-от Конгрес на изјаснување.

На 28-мата седница Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, беше донесена Одлука за распишување на изборните активности во синдикалните организации и Синдикатот на УПОЗ и беше донесено Упатство за спроведување на изборните активности. Изборните активности во синдикалните организации се одржаа во период од 25.10.2021 година до 30.11.2021 година.

Заради на здравствената криза која ја зафати и нашата држава, изборните активности во синдикалните организации и Синдикатот на УПОЗ, беа одложени на одреден период односно, се додека не се создадат услови за нивно реализирање, со одлука на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ од 23-тата седница.

На Конгресот ќе се работи по дневниот ред на кој ќе биде усвоен Деловникот за работа на Конгресот, ќе биде избран Претседател на Синдикатот а ќе бидат избрани и членови на Надзорниот одбор и нивни заменици, ќе биде усвоена Прелог – листа за бројот и составот на Претседателството на Синдикатот на УПОЗ, Предлог – Извештај за работата на Синдикатот на УПОЗ помеѓу 7.Собрание и 8.Конгрес, Предлог – Измени и дополнување на Статутот на Синдикатот на УПОЗ и Предлог – Програмски активности за периодот 2021 – 2026 година.

Повеќе инфомрации за текот и работата на Осмиот Конгрес, ќе следат по неговот одржување.