ОДРЖАНА ШЕСТТАТА СЕДНИЦА НА КОМИСИЈАТА ЗА СОЛИДАРЕН ФОНД

Денес 04.11.2022 година, Комисијата за солидарен фонд ја одржа својата шесста седница, на која беа разгледани барања по најразлични основи поднесени од страна на членовите на Синдикатот на УПОЗ. Во периодот помеѓу две седници, беа реализирани вкупно 292 неповратни барања во вкупен износ од 953.300,00 денари.

Со цел да им се излезе во пресрет на членовите на Синдикатот за поднесените барања, на 04.11.2022 година Комисијата за Солидарен фонд, ја одржа својата шесттата седница на која беа разгледани барањата на членовите по разни основи.

По основ парична помош за боледување беа поднесени осум барања барања кои во вкупен изнесуваат од 37.600,00 денари. Четири барања беа поднесени и реализирани по основ парична помош за лекување, во вкупен износ од 16.000,00 денари. Исто така на седницата беа разгеледани и пет барања за парична позајмица за лекување и школување во вкупен износ од 134.000,00 денари.

Во периодот меѓу двете седници од 02.09.2022 година до 04.11.2022 година, согласно Правилникот беа одобрени и исплатени вкупно 292 барања во вкупен износ од 953.300,00 денари и тоа:

  • Парична помош за новороденче – 20 барања во износ од 60.000,00 денари
  • Парична помош за смрт на член на потесно семејство – 11 барања во износ од 110.000,00 денари
  • Парична помош за пензионирање – 33 барања во износ од 96.300,00 денари
  • Парична помош по член 28 (исклучителен случај) – едно барање во износ од 3.000,00 денари (исплата за заболените членови од Ковид 19);
  • Парична помош во исклучителни случаи – едно барања во износ од 6.000,00 денари.
  • Парична помош за прваче – 226 барање во износ од 678.000,00 денари.