Јубилејни награди

Од 2024 година, на вработените во управата и правосудството, согласно член 20 став 4 од Општиот колективен договор за вработените во јавниот сектор, им следува јубилејна награда за 10, 20, 30 и 40 години непрекината работа кај ист работодавач. 

Основицата за пресметување е просечната нето плата по работник во државата, исплатена во последните 12 месеци. 

На следниот линк може да го преземете барањето https://drive.google.com/file/d/1CuPh9zr3tYrAAUROpKZBhj-AHHIUWRQk/view?usp=sharing