Зајакнување на капацитетите на Секцијата на жени

Од 25.01 до 26.01.2024, во Хотел Романтик – Велес, со поддршка на Европската федерација на синдикатите од јавниот сектор (ЕПСУ), се одржа работилница за Секцијата на жени при Синдикатот на УПОЗ насловена “Зајакнување на капцитетите на Секцијата на жени при Синдикатот на УПОЗ”.

На оваа работилница, учествуваа повеќе од 30 членови на Синдикатот на УПОЗ - жени од 19 различни синдикални организации организирани во Синдикатот на УПОЗ.

Претседателот на Синдикатот на УПОЗ Трпе Деаноски ја отвори оваа работилница, и укажа дека вакви работилници во која ќе се зборува за половата застапеност и проблемите со кои се соочува понежниот пол, се повеќе од потребни на Синдикатот на УПОЗ. Низ годините наназад Секцијата на жени при Синдикатот на УПОЗ не покажуваше зголемена активност, но со нови идеи и нови сили, оваа година ќе заземат значајно место во програмата која Синдикатот на УПОЗ ја има предвидено за оваа година.

Во привот ден од оваа работилница, свое излагање имаше и регионалниот координатор на Европската федерација на синдикатите од јавниот сектор Милош Влаисављевич, кој ги запозна присутните со работата и организациската поставеност на ЕПСУ но и со резултатот на Синдикатот на УПОЗ, како еден од најдобрите примери за регрутација на ново членство во последните две години. Тоа секако се должи на преземените активности на Синдикатот на УПОЗ кои ги имаше во последните две години.

Вториот ден, се разработуваше темата Дискриминација во областа на работните односи, тема која беше разработена од страна на проф. Д-р Александар Ристовски, од катедрата на трудовото право на Правниот факултет – Јустнијан први.

Во овој дел, Проф. Ристовски се осврна на правната и институционалната рамка на заштита од дикриминација во Македонија, директната и индиректната дискриминација, а беше реализирана и работа во групи.

Во вториот дел, Проф. Ристовски ја разработи темата Вознемирување на работното место со особено акцент на насилство и вознемирување на работно место, дискриминацииски и недискриминациски вознемирувања на работното место (пристапот во САД и ЕУ), родово вознемирување базирано на вознемирување на работно место, но и достапните механизми за превенција и заштита од вознемирување на работното место и правните лекови и санкции.

По оваа дискусија учестуваше и Адвокатот Игор Марковски кој ги пренес своите искуства од судската пракса за вознемирување на работното место. Беа посочени практични примери на вознемирување на работно место, но и елементи и услови за поимот мобинг. Адвокатот Марковски исто така ги запозна членовите на Секцијата на жени со постапката за поведување на судска постапка и чекорите кои треба да бидат запазени.

На крајот од оваа работилница од страна на членовите на Синдикатот на УПОЗ од Секцијата на жени, беа посочени теми кои заедно ќе бидат разработени од органите и телата на Синдикатот на УПОЗ и во иднина ќе дадат резултат со што ќе се зголеми активноста на оваа Секција, а Претседателот Деаноски укажа дека во најбрз можен рок ќе биде избрано ново раководство на оваа секција.