Образование

Фон Универзитет

Специјално само за членовите на Синдикатот на УПОЗ, ФОН Универзитет нуди одложено плаќање за студирање на прв и втор циклус за членовите и нивните семејства до 10 рати.

Потребни документи:

Потврда (ја издава и потпишува претседателот на синдикалната организција)
Административна забрана (ја заверува работодавачот со штембил и печат)
Изјава (ја пополнува корисникот)
Повеќе информации кои може да ги добиете за ФОН Универзитет може да ги најдете на ниванта веб страница www.fon.edu.mk

Epsu